Ábyrgð – Samvinna – Tillitssemi
Símanúmer skólans er

420 3050

Sjálfsmat

Mat á skólastarfi er liður í lögbundnu eftirlitsstarfi skóla og skólayfirvalda. Tilgangur matsins er að tryggja réttindi nemenda og stuðla að skólaumbótum. Skólar bera sjálfir ábyrgð á innra mati sínu en ráðuneytið og sveitarfélög bera ábyrgð á ytra mati á skólum

Markmið mats og eftirlits í skólastarfi er þríþætt. Í fyrsta lagi að fylgjast með að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskráa. Í öðru lagi til að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. Í þriðja lagi að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun.

Í skýrslu um sjálfsmat Háaleitisskóla er greint frá innra mati skólans. Þátttakendur í matinu eru nemendur, foreldrar og starfsfólk og byggir matið á fjölbreyttum gögnum sem taka mið af þeim viðfangsefnum sem unnið er að hverju sinni. Matið er unnið af stjórnendum skólans á grunni upplýsinga sem safnað hefur verið.

Sjálfsmatsskýrsla Háaleitisskóla 2016-2017

ad_image
ad_image
ad_image
ad_image